top of page

Reklamačný poriadok HGK

 

Tento reklamačný poriadok sa riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka

a ustanoveniami Zákona č.250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskor. predpisov pri

zodpovednosti za vady a uplatňovaní zodpovednosti za vady predávaných tovarov

a poskytovaných služieb (ďalej len „Zákon“) a vzťahuje sa na spotrebný tovar (ďalej len „tovar“), u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho zodpovednosti za chyby (ďalej len „Reklamácie“).

Tento reklamačný poriadok je umiestnený na viditeľnom mieste dostupnom zákazníkovi v kamennej predajni predajcu, ako aj na www.hgk.sk. Uzavretím kúpnej zmluvy sa tento reklamačný poriadok stáva súčasťou zmluvnej dokumentácie medzi predávajúcim a kupujúcim. Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok s ktorými je kupujúci povinný sa zoznámiť ešte pred uzavretím kúpnej zmluvy. Kupujúci súhlasí so znením reklamačného poriadku uzavretím kúpnej zmluvy a prevzatím tovaru od predávajúceho.

„Predávajúci“ je obchodná spoločnosť ABBADIA, spol. s r. o. „Kupujúci“ je subjekt, ktorý s Predávajúcim uzavrel zmluvu o kúpe Tovaru. . Objednávateľom (kupujúcim) v internetovom obchode je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá odošle elektronický formulár s objednávkou tovaru (produktu/ov alebo služby/žieb).

Poskytovateľ „Predávajúci“ služieb starostlivosti o ľudské telo je podnikateľ, ktorý spotrebiteľovi ponúka (predáva) a poskytuje služby.

Spotrebiteľ je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá využíva, alebo nakupuje služby.

Reklamácia je uplatnenie zodpovednosti za vady poskytnutej služby.

Vybavenie reklamácie je ukončenie reklamačného konania dohodou medzi spotrebiteľom a podnikateľom alebo odôvodneným zamietnutím reklamácie.

Občiansky zákonník stanovuje záručnú lehotu všeobecne na služby.

Spotrebiteľ je povinný uplatniť reklamáciu ihneď po zistení vady služby. Pre spoľahlivejšie posúdenie reklamácie je vhodné, aby spotrebiteľ preukázal, že služba bola poskytnutá nekvalitne (napr. výpovede svedkov, fotografie nekvalitne poskytnutej služby...).

Reklamáciu služby nie je možné uplatniť v prípade, ak spotrebiteľ nedodržal pokyny, ktoré ho upozornil poskytovateľ služby. Poskytovateľ služby je povinný reklamáciu vybaviť bez zbytočného odkladu, v zmysle platných predpisov.

Práva zo zodpovednosti za nekvalitne poskytnutú službu si spotrebiteľ uplatňuje osobne alebo písomne na adrese HGK, Bočná 4, 040 01 Košice – Staré mesto. Prijímanie a vybavovanie reklamácií vykonáva pracovník na prevádzke.

Pri uplatnení práva zo zodpovednosti za nekvalitne poskytnutú službu je spotrebiteľ povinný preukázať doklad o zaplatení poskytnutej služby.

Salón HGK postupuje pri vybavovaní reklamácií v zmysle zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších zmien, v zmysle Občianskeho zákonníka a iných platných právnych predpisov.

Reklamačný poriadok bol vypracovaný v zmysle zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších zmien, v zmysle Občianskeho zákonníka a iných platných právnych predpisov.

 

Povinnosť prevádzky:

Vykonávať svoje služby iba odborne vyškoleným personálom, ktorí vlastní príslušné oprávnenie na výkon svojej profesie.

Vykonávať požadovanú službu zodpovedne, podľa správnych technologických postupov, prislúchajúcich ku konkrétnemu pracovnému úkonu s materiálmi a výrobkami k tomu určenými a ktoré neprekročili dobu záruky a podliehajúcimi normám EÚ.

Zákazník bol pred začiatkom služby oboznámený s následnou domácou starostlivosťou a s možnosťou prípadnej reklamácie.

Zákazník je povinný vo vlastnom záujme informovať pracovníka prevádzky HGK na dôležité zdravotné problémy, plánované operácie, ktoré by mohli mať vplyv na kvalitu, trvanlivosť či priebeh úkonov na vybraný druh služby. K tomuto účelu slúži „Karta zákazníka“, ktorú kozmetička/manikérka pri každej návšteve aktualizuje. Jedná sa napríklad o cukrovku, ochorenie srdca, ekzém, psoriáza, hormonálne zmeny organizmu, tehotenstvo, onkologické ochorenie či ochorenie štítnej žľazy a podobne.

Pracovník prevádzky je povinný zabezpečovať hygienické podmienky pri poskytovaní služieb.

Pracovník prevádzky má zákazníkovi kvalifikovane poradiť pri nevhodnosti jeho požiadaviek a pokynov. Ak tak neurobí, zodpovedá za negatívny výsledok poskytnutej služby.

Dodržanie správneho technologického postupu sa prejavuje okamžite, najneskôr však do 24 hodín. Reklamácia na nedodržanie technologického postupu je možná iba do nasledujúceho dňa od prevedenia tejto služby a to pri osobnej konzultácii so zákazníkom a kontrolou prevedenej práce.

Za správnu manipuláciu a dodržanie doporučených pokynov po 24 hodinách (možnosť reklamácie) preberá zodpovednosť zákazník. Neskoršia reklamácia nie je možná vzhľadom na fakt, že je ťažké preukázať alebo vylúčiť nesprávnu alebo nevhodnú starostlivosť zákazníka.

Pracovník prevádzky je povinný pri uplatnení reklamácie vydať zákazníkovi potvrdenie.

Pracovník prevádzky je povinný viesť evidenciu o reklamáciách a predložiť ju na požiadanie orgánu dozoru na nazretie. Evidencia o reklamácií musí obsahovať údaje o dátume uplatnenia reklamácie a spôsobe vybavenia reklamácie.

 

Základné informácie

Zákazník si vykonanú službu starostlivo prezrie pred zaplatením. Zaplatením za službu sa vzdáva nároku na reklamáciu estetického vzhľadu služby.

Reklamáciou na účely tohto reklamačného poriadku sa rozumie objednávateľom uplatnené právo zo zodpovednosti za chyby tovaru alebo služieb poskytovaných objednávateľom, ktorým sa požaduje určitá náprava, alebo náhrada za chybné plnenie, resp. neplnenie predmetu zmluvy.

Kupujúci je povinný priložil jednoznačný a detailný popis závady - bez neho nie je možné reklamáciu riešiť. Kupujúci nemá nárok na reklamovanie vád, na ktoré bola poskytnutá zľava a o ktorých ho predávajúci informoval. Pokiaľ je kupujúci podnikateľ a/alebo výrobok kupuje pre podnikateľskú činnosť, doba na vybavenie reklamácie sa riadi príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. V prípade ak je kupujúcim spotrebiteľ, doba na vybavenie reklamácie je 30 dní.

Kupujúci si tovar musí vizuálne skontrolovať ihneď pri prevzatí. Má nárok tovar neprebrať vtedy, ak je na ňom viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný. V takomto prípade je povinný spísať s doručovateľom (kuriérom) protokol o škode alebo zásielku odmietnuť prevziať. Mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je nutné nahlásiť okamžite po prevzatí zásielky. Neskoršie reklamácie takéhoto charakteru nebudú akceptované s ohľadom na reklamačné podmienky prepravcu.

Záručná doba na tovar ak je kupujúcim spotrebiteľ je 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ nie je stanovená iná záručná doba pre konkrétny tovar a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou. Záručná doba 24 mesiacov platí pri predaji tovaru na súkromnú potrebu (§ 620 ods. 1 Občianskeho zákonníka). Spotrebiteľom je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

 

Pokiaľ je kupujúci podnikateľ a/alebo výrobok kupuje pre podnikateľskú činnosť (ak kupujúcim je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti), záručná doba sa riadi záručnými podmienkami pre profesionálne používané zariadenia výrobcu v súlade s § 429 ods. 2 Obchodného zákonníka.

Chyby a poškodenia ktoré vzniknú v dôsledku nadmerného opotrebovania, nesprávnym použitím alebo nesprávnou (zanedbanou) údržbou prípadne nedodržaním návodu na použitie nebudú zahrnuté do záruky. To isté platí pre nedostatky ktoré vzniknú v dôsledku bežného opotrebovania jednotlivých dielov zariadenia (najmä opotrebovanie strihacích hlavíc, otupenie nožníc a redukcia kapacity akumulátorov).

Ak sa reklamácia kupujúceho vybaví výmenou chybného tovaru za bezchybný, platí na nový výrobok záručná lehota od prevzatia nového tovaru. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky alebo dielca, na ktorý bola poskytnutá záruka.

Pri predaji tovaru občanom predávajúci zodpovedá za to, že tovar má požadovanú akosť, množstvo, mieru a hmotnosť. Musí byť bez vád a musí zodpovedať technickým normám. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predávaný tovar pri prevzatí tovaru a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej lehote. U vecí už použitých nezodpovedá predávajúci za vady vzniknuté ich použitím, opotrebovaním alebo nesprávnym ošetrovaním.

Ak sa vyskytne na kúpenom tovare chyba, je kupujúci oprávnený uplatniť práva zo zodpovednosti za chyby tovaru (reklamovať ho). Poverený pracovník predávajúceho je povinný po preskúmaní rozhodnúť o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie chyby.

Ak kupujúci požiada o zľavu, môže byť reklamácia vybavená jej poskytnutím. Zľava na tovare je poskytovaná vtedy, ak sa jedná o neodstrániteľné vady, ktoré nebránia riadnemu užívaniu tovaru podľa jeho určenia. Pri určovaní výšky zľavy sa prihliada na rozsah chýb reklamovaného tovaru.

 

 

 

  1. Všeobecné ustanovenia

Poskytovateľ služieb starostlivosti o ľudské telo je podnikateľ, ktorý spotrebiteľovi ponúka (predáva) a poskytuje služby a tovar

a. Predávaný tovar musí mať požadovanú, prípadne právnymi predpismi ustanovenú akosť,

množstvo, mieru alebo hmotnosť a musí byť bez vád, najmä musí zodpovedať záväzným

technickým normám.

b. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri jej prevzatí kupujúcim. Pri

Použitom tovare nezodpovedá predávajúci za vady vzniknuté ich použitím alebo

opotrebením. Pri tovare predávanom za nižšiu cenu nezodpovedá predávajúci za vadu, pre

ktorú bola dojednaná nižšia cena.

c. Vlastnícke právo kúpeného tovaru prechádza na kupujúceho okamihom zaplatenia danej

veci. Pri samoobslužnom predaji dochádza k prevodu vlastníckeho práva ku kúpenému tovaru

okamihom zaplatenia kúpnej ceny za tovar.

d. Nadobudnutím vlastníckeho práva prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo náhodnej skazy,

zničenia a poškodenia tovaru.

 

 

  1. Lehoty na uplatnenie reklamácie

a. Všeobecná záručná lehota je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru

Kupujúcim, pre podnikateľov (nákup tovaru na IČ) je záručná doba 12 mesiacov

Ak je na predávanom tovare, jeho obale alebo návode vyznačená lehota na použitie

(expiračná doba), záručná lehota sa neskončí pred uplynutím tejto lehoty. Záručná doba na kapacitu akumulátorov (ktoré sú súčasťou tovaru) je 6 mesiacov (záruka sa nevzťahuje na bežné zníženie kapacity akumulátora vzniknuté v dôsledku užívania tovaru, ktorého je akumulátor súčasťou) 

b. Ak sa na predávaný tovare vzťahuje záručná lehota dlhšia ako 24 mesiacov je predávajúci

povinný vydať kupujúcemu pri predaji záručný list s vyznačením záručnej lehoty. V záručnom

liste sú uvedené podmienky a rozsah tejto záruky.

c. Práva zo zodpovednosti za vady musí kupujúci uplatniť v záručnej lehote, inak tieto práva

zanikajú.

 

 

  1. Miesto uplatnenia reklamácie

a. Spotrebiteľ si uplatňuje zodpovednosť za vady predávaných produktov v prevádzkarni:

HGK , Bočna 4, Košice, 040 01 bezodkladne po zistení vady produktu . . Reklamovaný tovar musí byť pri odovzdaní na reklamáciu zabalený a označený tak, aby bolo možné jednoznačne určiť kto tovar odovzdal a súčasne nemohlo dôjsť k strate jednotlivých častí tovaru.

Uplatnenie zodpovednosti za vady tovarov predávaných si spotrebiteľ uplatňuje

priamo u pracovníka ,ktorý je poverený vybavovaním spotrebiteľských reklamácii.

Reklamáciu si spotrebiteľ môže uplatniť aj písomne adrese: HGK , Bočna 4, Košice 040 01.

Reklamovať je možné len tovar/služba zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Podmienkou uznania reklamácie je, aby bola uplatnená v záručnej lehote a reklamujúci musí predložiť doklad o nadobudnutí reklamovaného tovaru.  

b. Reklamáciu si spotrebiteľ uplatňuje u pracovníka povereného vybavovaním

spotrebiteľských reklamácii.

c. Reklamácia si spotrebiteľ uplatňuje bezodkladne po zistení vady tovaru/služby.

d. Kupujúci si uplatňuje právo zo zodpovednosti za vadu predaných tovarov/služieb, bez

zbytočného odkladu po prejavení sa vady u zodpovedného vedúceho. Ak je tovar/služba

naďalej používaný kupujúcim s vadou, následkom čoho je jej neodstrániteľnosť, nebude

reklamácia predávajúcim uznaná.

e. Vedúci prevádzky resp. pracovník ,ktorý je poverený vybavovaním spotrebiteľských

reklamácii vystaví kupujúcemu reklamačný list, v ktorom uvedie druh tovaru/služby, kedy bol

zakúpený, jeho cenu, rozsah vady, dátum vystavenia reklamačného listu a ďalšie údaje

a kupujúci svojím podpisom potvrdí odovzdanie reklamovaného produktu. Ak k tovaru nie je vystavený záručný list tak ako záručný list platí doklad o zakúpení tovaru/služby.

Upozornenie: Zákazník je povinný predložiť reklamovaný tovar vyčistený, zbavený všetkých nečistôt a hygienicky nezávadný. Spoločnosť Destro s.r.o. je oprávnená odmietnuť prevziať k reklamačnému riadeniu tovar, ktorý nebude spĺňať vyššie uvedené zásady všeobecnej hygieny.

 

 

 

 

 

 

  1. Odstrániteľné vady

a. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby vada bola bezplatne, včas a

riadne odstránená a predávajúci je povinný túto vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

b. Za odstrániteľné vady sa považujú vady produktu odstránením ktorých neutrpí kvalita

a úžitkové vlastnosti tovaru.

c. V prípade, že predaný tovar ešte nebol použitý môže kupujúci požadovať výmenu

produktu. To isté môže kupujúci žiadať vo vzťahu k súčasti produktu, ak s vada týka len tejto

súčasti.

d. Predávajúci má možnosť namiesto odstránenia vady vymeniť vadný produkt za bezvadný.

e. Ak ide o odstrániteľné vady, avšak kupujúci nemôže produkt pre opätovné vyskytnutie sa

vady po oprave alebo pre väčší počet opráv riadne užívať má kupujúci právo na výmenu

produktu, alebo má právo od zmluvy odstúpiť.

f. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení

opravy bol povinný tovar prevziať sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný

vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej

trvania.

 

  1. Neodstrániteľné vady

a. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne

užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od

kúpnej zmluvy odstúpiť.

b. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, pri ktorej možno tovar používať, má kupujúci právo na

primeranú zľavu z ceny produktu. Pri určovaní výšky primeranej zľavy sa prihliada na charakter

vady, stupeň a spôsob opotrebenia tovaru, dĺžku používania tovaru a možnosti jeho

ďalšieho užívania.

 

 

 

 

 

  1.  Tovar nepodliehajúci záručnej oprave

Tovar nepodlieha záručnej oprave alebo výmene, ak bol poškodený nasledovne:

a. mechanicky

b. násilným otváraním, neodborným zásahom

c. živelnou pohromou

d. zariadenie nebolo prevádzkované podľa štandardných prevádzkových podmienok

e. strhnuté alebo ináč znehodnotené sériové číslo

f. predajca neručí za nesprávny chod tovaru, ak jeho inštalácia nebola prevedená riadne a oprávnenou osobou, pri výrobkoch ktoré si vyžadujú odbornú inštaláciu

g. značne znečistené sa rozumie organický a anorganický materiál nachádzajúci sa na tovare v neprimeranom množstve

h. ak je tovar naďalej používaný kupujúcim s vadou, následkom čoho je jej neodstrániteľnosť, alebo ďalšia nadväznosť vád, nebude reklamácia predávajúcim uznaná

Predajca bod č.VI uplatní pri tovare, kde doba od zakúpenia je dlhšia ako jeden rok. Tento postup je v súlade so zákonom 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona o priestupkoch.

 

VII.       Osobitné podmienky reklamácie 

a. Pri reklamovaní tovaru (počítač, telefón, atď.) ktorý slúži na spracovanie, uchovanie, prenos informácií a dát je okrem splnenia podmienok uvedených v bode 4. potrebné, aby kupujúci čestne prehlásil, že boli dodržané všetky licenčné podmienky a v tovare nie je nainštalovaný nelegálny softvér, v opačnom prípade predajca nie je povinný prijatú reklamáciu uznať.

b. Ak predávajúci (určená osoba) zistí, že reklamovaný tovar obsahuje nelegálny softvér, nie je povinný prijatú reklamáciu uznať.

c. Pri reklamovaní tovaru predávajúci nezodpovedá za prípadnú stratu, poškodenie dát a údajov počas opravy v autorizovanom servise. Kupujúcemu sa odporúča zálohovať všetky dáta a údaje.

d. Pri takzvanom spotrebnom tovare (batérie, žiarovky, filtre, atď.) je nutné rozlišovať medzi záručnou dobou a životnosťou. Záručná doba je 24 mesiacov, životnosť však všeobecne kratšia (podľa okolností). Záručná doba sa vzťahuje na náhle skolabovanie a nie na postupnú stratu kapacity.

 

 

VIII.      Informácie o možnosti riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov

a. Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@hgk.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

 

b. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na:

 https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1

 http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

c. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH. 

 

Orgány dozoru:

Inšpektorát SOI pre Košický kraj, Vrátna 3, 040 01 Košice Staré Mesto

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Rooseveltova 8, 040 01 Košice Staré Mesto

 

Tento RP nadobúda platnosť a účinnosť od 20.01.2019. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť RP aj bez predchádzajúceho upozornenia.

 

V Košiciach 20.01.2019

bottom of page